Baan reglement

1.      Gedrag op en rond de baan

Artikel 1.1
Een ieder, die zich naar het oordeel van het hoofdbestuur schuldig maakt aan handtastelijkheden, fysiek en/of mondeling geweld, en/of gebruik van alcohol en/of middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden of die om andere fysieke of psychische redenen niet bekwaam wordt geacht voor het besturen van een modelauto wordt onmiddellijk verzocht zich te verwijderen.

Artikel 1.2
Het hoofdbestuur kan jegens dit lid aanvullende maatregelen nemen (schorsing).

Artikel 1.3
Ieder lid is verantwoordelijk voor het gedrag en de acties van zijn/haar gasten en/of bezoekers.

Artikel 1.4
Alle vervoersmiddelen van leden, bezoekers en gasten dienen in de daarvoor toegewezen plaatsen geparkeerd te worden.

Artikel 1.5
Elke rijder is verplicht milieubelastende materialen mee naar huis te nemen en zelf in te leveren als chemisch afval.

Artikel 1.6
Al het overige huisafval dient voor vertrek uitsluitend in de aanwezige daarvoor bestemde vuilcontainers gedeponeerd te worden.

Artikel 1.7
Sleuteltafels dienen ten alle tijden voorzien te worden van een pitmat; dit bij zowel sleutelactiviteiten aan de modellen alsmede bij solderen, lijmen, etc. Daarnaast dienen sleuteltafels, stoelen en andere gebruikte faciliteiten schoon en gereinigd en (in het geval van stoelen en andere gebruikte faciliteiten) vrij van olie/vet achter gelaten te worden. Marktkramen, tafels en stoelen dienen tevens op de daarvoor bestemde plaatsen opgeruimd te worden.

Artikel 1.8
Schade en/of vernieling van enig goed dient direct aan het hoofdbestuur gemeld te worden. Om schade aan de sleuteltafels te voorkomen is het zitten op sleuteltafels niet toegestaan. Schade die ontstaat door zitten op sleuteltafels, wordt verhaald op het betreffende lid.

Artikel 1.9
Eenieder dient de aanwezige apparatuur volgens de handleiding of gegeven richtlijnen van de beheerder te gebruiken.

Artikel 1.10
De aanwezige inventaris dient zorgvuldig voor het passende doel gebruik te worden en in een zodanige staat achter gelaten te worden, dat het voor de volgende gebruiker zonder enige belemmering weer gebruikt kan worden.

Artikel 1.11
Bij gebruik van de EHBO-kist dient de gebruiker het verbruik aan de beheerder door te geven i.v.m. het tijdig kunnen aanvullen van de inhoud.

Artikel 1.12
Het terrein dat gebruikt word ten behoeve van een evenement dient door de leden netjes en in de oorspronkelijke staat te worden achtergelaten.

Artikel 1.13
De geldende rijrichting op het circuit dient gerespecteerd te worden. Hier kan alleen van af worden geweken op aangeven van de baanorganisatie en/of het hoofdbestuur.

Artikel 1.14
Reparaties en bouwactiviteiten aan de modelauto’s mogen niet op het circuit plaatsvinden, doch uitsluitend op de daarvoor bestemde werktafels.

Artikel 1.15
Schade veroorzaakt tijdens het racen door een andere deelnemer kan niet op deze worden verhaald.

Artikel 1.16
Gebruik legale frequenties; zie bron: Ministerie van Economische Zaken, Agentschap Telecom Frequentie Kanaal.

Artikel 1.17
Ieder lid, van minimaal 16 jaar, kan naar inzicht van de wedstrijdleiding en/of het hoofdbestuur aangewezen worden als baaninzetter.

Artikel 1.18
Ieder lid, gast en bezoeker respecteert de taken en werkzaamheden van de baaninzetter.

Artikel 1.19
Eenieder draagt mede zorg voor de veiligheid van de baaninzetter, zodat de veiligheid van de baaninzetter gewaarborgd blijft.

Artikel 1.20
De baaninzetter is verplicht een veiligheidsjasje te dragen en gesloten schoenen.

Artikel 1.21
Indien er gereden wordt dient dit uitsluitend te geschieden met behulp van een degelijke auto, waarvan in ieder geval de stuurinrichting, reminstallatie en body intact zijn.

Artikel 1.22
Voor water en gebruik van toiletten maken we gebruik van de faciliteiten bij korfbalvereniging “de Meervogels”. Crew leden hebben de beschikking over een sleutel en deze wordt op verzoek uitgereikt. Sleutel wordt direct na gebruik retour gegeven en toiletten worden zoals aangetroffen achter gelaten.

Artikel 1.23
Op clubavonden kan de verlichting worden gebruikt na (of kort voor) zonsondergang. De verlichting wordt alleen gebruikt op clubavonden en is op andere avonden niet toegestaan. Tijdens de winterstop(periode) wordt alleen gebruik gemaakt van de verlichting wanneer er minimaal 6 rijders aanwezig zijn.

2.      Regels tijdens wedstrijden

Artikel 2.1
Het hoofdbestuur heeft het recht om deelnemers te weigeren, indien hier een grondige reden voor bestaat.

Artikel 2.2
Klachten dienen onmiddellijk na de gereden heat te worden gemeld bij de wedstrijdleider.

Artikel 2.3
De telling van de wedstrijd gebeurt door zorg van de wedstrijdleider.

Artikel 2.4
De wedstrijdleider heeft ten alle tijden de uiteindelijk beslissing wanneer er zich discussies mochten voordoen.

Artikel 2.5
Direct nadat u uw heat gereden heeft, moet u op de plaats gaan staan waar u als baaninzetter ingedeeld bent.

Artikel 2.6
Het niet aanwezig, dan wel op tijd aanwezig zijn als baaninzetter, wordt bestraft met 1 strafronde per 5 minuten. Deze strafronden worden verrekend met uw beste resultaat.

Artikel 2.7
De baaninzetter dient op zijn plaats te blijven tot alle wagens gefinisht zijn. Dit word omgeroepen door de wedstrijdleider.

Artikel 2.8
Een baaninzetter moet zijn handen vrij hebben: niet roken, drinken, eten of bellen.

Artikel 2.9
Wanneer een wagen uitvalt, plaatst de baaninzetter deze buiten het parcours, daar kan deze opgehaald worden door de pitmaat, of de rijder zelf.

Artikel 2.10
De pitmaat loopt niet over het parcours , maar wel rond het parcours. Wanneer dit wel gebeurt kan er ook een stop and go penalty aan de desbetreffende bestuurder gerekend worden.

Artikel 2.11
De baaninzetter is verplicht een veiligheidsjasje te dragen en gesloten schoenen. Het niet dragen van de veiligheidshesje, kan leiden tot een bestraffing met 1 strafronde per 5 minuten. Deze strafronden worden verrekend met uw beste resultaat.

Artikel 2.12
Het is niet toegestaan in dronken toestand of onder invloed van medicatie of andere verdovende middelen te functioneren als baaninzetter of pitmaat.

Artikel 2.13
Baaninzetters hebben het recht de wagen te laten liggen wanneer de wielen niet stilstaan, aan de bestuurders wordt dan ook uitdrukkelijk gevraagd wanneer de baancommissaris naar de auto grijpt onmiddellijk te remmen , dit is ook van toepassing op “niet race dagen”.

Artikel 2.14
Bewust afsnijden leidt tot een waarschuwing, vervolgens een stop-and go en vervolgens diskwalificatie. Indien hier aanleiding toe is kan de wedstrijdleider besluiten direct een stop-and go of diskwalificatie toe te passen.

Artikel 2.15
Reageer onmiddellijk wanneer er iets omgeroepen wordt dat u betreft. Als deelnemer zorgt u ervoor dat u op tijd op de verschillende plaatsen bent.

Artikel 2.16
Zij die te laat aan de start zijn, dienen vanuit de pits te vertrekken nadat de anderen hen gepasseerd zijn. Hierbij moet men erop letten dat men geen voorbijkomende wagens hindert.

Artikel 2.17
Er mogen geen reparaties uitgevoerd worden op het circuit. Dit dient te gebeuren in de pits of in de sleutelruimte.

Artikel 2.18
De wedstrijdleiding zal bij alle wedstrijden worden verzorgd door de wedstrijdleider, geassisteerd door de commissie (club)wedstrijden. Voor de wedstrijd, tijdens de rijdersbriefing, wordt medegedeeld wie van de organisatie als aanspreekpunt tijdens de wedstrijd zal fungeren.

Artikel 2.19
Rijders die zich verbaal of fysiek misdragen of waarvan het rijgedrag onaanvaardbaar is kunnen bestraft worden. Deze straffen variëren van een waarschuwing, stop & go penalty tot diskwalificatie. De wedstrijdleiding bepaalt de straf. Tijdens iedere rijdersbriefing zal dit onderwerp aan de orde komen.

Artikel 2.20
Tijdens de kwalificaties wordt géén uitstel van de start verleend. Vanaf de 1/16 finale wordt maximaal één maal 5 minuten uitstel per finale verleend. De rijder die uitstel heeft aangevraagd moet vanuit de pitstraat starten en mag de pitstraat pas verlaten nadat alle rijders inmiddels zijn gepasseerd.

Artikel 2.21
Alle deelnemers dienen te beschikken over een eigen, AMB compatible, personal transponder, indien er gebruik word gemaakt van een rondetelsysteem. Iedere deelnemer dient er zelf voor te zorgen dat de transponder op een juiste manier in de auto is gemonteerd en aangesloten. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste werking van hun transponder en hun rondetelling.

3.      Evenementen

Artikel 3.1
Het hoofdbestuur beslist omtrent de toelating van leden, gastrijders en bezoekers tot een evenement.

Artikel 3.2
Om deel te mogen nemen aan evenementen van vereniging geldt dat men ingeschreven moet staan in de ledenadministratie dan wel ingeschreven moet hebben via de website. In beide gevallen dient op de dag van het evenement aangemeld te worden en eventuele betalingen gedaan te worden.

Artikel 3.3
De evenementenkalender wordt bekend gemaakt middels de nieuwsbrief en middels publicatie op de website.

4.      Baanonderhoud

Artikel 4.1
Verleende werkzaamheden verricht door leden van vereniging geschieden op vrijwillige basis en kunnen niet in rekening worden gebracht.

Artikel 4.2
Ontwerpen (ideeën, tekeningen, schema’s, teksten, software, etc..) verricht voor, of geleverd aan vereniging zijn vrij van eigendomsrechten of ‘copyright’. Indien er reeds een ‘copyright’ bestaat, dan dient men dit schriftelijk bij de secretaris te melden voordat tot aanleveren en/of overdracht van ontwerpen wordt overgegaan.

Artikel 4.3
Het is niet toegestaan baanaanpassingen te doen zonder dat de commissie baanonderhoud –en aanleg hiervan op de hoogte is gesteld. Eventuele baanaanpassingen worden pas gedaan na goedkeuring van en in samenwerking met deze commissie.

5.      Eigendommen

Artikel 5.1
Eigendommen van vereniging die in bruikleen aan leden of bestuursleden zijn verstrekt dienen op verzoek van vereniging of bij beëindiging van het lidmaatschap te worden geretourneerd.

Artikel 5.2
Onder eigendommen van vereniging wordt onder andere verstaan; goederen, apparatuur, gereedschappen en materialen alsmede publicaties, logo’s, software, administratie gegevens, uitslagen en kopieën hiervan.

Artikel 5.3
Het gebruik door, of overdracht van; correspondentie, logo’s, foto’s, administratieve gegevens, software en kopieën aan derden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de secretaris.

Artikel 5.4
Uitgaven verricht namens vereniging is niet toegestaan zonder toestemming van de penningmeester.

Artikel 5.5
Andermans eigendommen mogen nimmer zonder toestemming van de eigenaar gebruikt worden.

Artikel 5.6
Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan een van de leden leden van het hoofdbestuur, dan wel aan een commissie lid.

Artikel 5.7
Indien leden kosten maken ten behoeve van de vereniging worden deze strikt -en alleen vergoed wanneer er vooraf per email toestemming is gevraagd bij het bestuur (bestuur@rcc-zoetermeer.nl). Zonder bevestiging van het bestuur zal er geen uitbetaling gedaan worden van de gemaakt kosten.

6.      Aansprakelijkheid

Artikel 6.1
De vereniging is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade of vermissing van eigendommen door derden.

Artikel 6.2
Het betreden en/of bezoeken van de modelbouwbaan van de vereniging geschied geheel op eigen risico.

Artikel 6.3
Clubleden dienen zelf een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en/of te verifiëren of hun verzekering schade dekt ontstaan door modelbouwvoertuigen.

7.      Wijzigingen baanreglement

Artikel 7.1
Indien het hoofdbestuur hiertoe aanleiding ziet kan het baan reglement onmiddellijk worden gewijzigd.

Artikel 7.2
De wijzigingen worden gemeld middels de nieuwsbrief en middels publicatie op de website.

Artikel 7.3
Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin noch de wet, noch de statuten, noch de reglementen van de vereniging voorzien.

Winkelwagen
Scroll naar boven