Huishoudelijk reglement

1.      Huishoudelijk reglement – algemeen

Artikel 1.1
De vereniging draagt de naam RC Club Zoetermeer en is opgericht op 1 januari 2016. De statuten van de vereniging werden op 15 juli 2016 bij notariële akte vastgelegd.

Artikel 1.2
Dit huishoudelijk reglement vervangt alle voorafgaande huishoudelijke reglementen.

Artikel 1.3
Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten en geeft een uitwerking van bepaalde artikelen welke beschreven zijn in de statuten.

Artikel 1.4
In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur.

2.      Huishoudelijk reglement – organisatie

Artikel 2.1
Het hoofdbestuur bestaat uit minimaal 3 personen die vermeld zijn bij de kamer van koophandel. Het hoofdbestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd worden.

Artikel 2.2
Het hoofdbestuur staat onder leiding van de voorzitter.

Artikel 2.3
Leden uit het hoofdbestuur kunnen maximaal 2 maal herkozen worden.

Artikel 2.4
Het hoofdbestuur wordt aangesteld voor de duur van 3 jaar.

Artikel 2.5
Tijdens de algemene leden vergadering wordt er, uit de zich verkiesbaar gestelde leden, een voorzitter gekozen.

Artikel 2.6
De voorzitter wordt als zodanig in zijn functie benoemd. De voorzitter benoemt zijn penningmeester en secretaris uit de zich daarvoor beschikbaar gestelde leden.

Artikel 2.7
Het hoofdbestuur kan besluiten tot het vormen van commissies welke voorkomende en beschreven taken tot uitvoer zullen brengen. Leden van het hoofdbestuur kunnen ook onderdeel zijn van te vormen commissies.

Artikel 2.8
De commissie worden aangesteld door het hoofdbestuur en worden door het hoofdbestuur gecontroleerd en begeleid.

Artikel 2.9

Vooralsnog en bij dit huishoudelijk reglement worden de volgende commissies benoemd:

  • Commissie kas controle
  • Commissie baanonderhoud
  • Commissie evenementen
  • Commissie normen en waarden
  • Commissie wedstrijden

3.      Commissie kas controle

Artikel 3.1
De commissie kas controle heeft als taak het ondersteunen en controleren van de werkzaamheden van de penningmeester. Hiertoe behoort een controle op de jaarlijkse begroting alsmede een controle op de jaarcijfers.

Artikel 3.2
Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering zal de commissie kas controle hun oordeel over de juistheid van de cijfers voorleggen zodat de leden hun goedkeuring aan de jaarlijkse cijfers kunnen verlenen.

Artikel 3.3
De commissie kas controle valt als enige commissie niet onder een bestuurslid om belangenverstrengeling te voorkomen.

4.      Commissie baanonderhoud –en aanleg

Artikel 4.1
De commissie baanonderhoud –en aanleg heeft als taak de voorbereidende en uitvoerende activiteiten, die verband houden met het onderhouden en aanleggen van een offroad modelbouw baan, invulling te geven.

Artikel 4.2
De commissie zal jaarlijks voor de Algemene Leden Vergadering een plan van aanpak voor het aankomende verenigingsjaar voorbereiden, waar op basis van het, door het hoofdbestuur, beschikbaar gesteld budget de voornoemde werkzaamheden worden uitgevoerd.

Artikel 4.3
De commissie baanonderhoud –en aanleg valt onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid van de vereniging.

5.      Commissie evenementen

Artikel 5.1
De commissie evenementen heeft tot doel om de voorbereidende en uitvoerende activiteiten, die verband houden met het organiseren van evenementen en (club)wedstrijden, invulling te geven.

Artikel 5.2
De commissie zal jaarlijks voor de Algemene Leden Vergadering planning maken van de evenementen en (club)wedstrijden van het aankomende verenigingsjaar voorbereiden.

Artikel 5.3
De commissie evenementen valt onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid van de vereniging.

6.      Commissie normen en waarden

Artikel 6.1
De commissie normen en waarden heeft tot doel besluiten te nemen over straffen die aan leden worden toegekend zoals beschreven onder artikel 5 van de statuten. De commissie bestaat uit minimaal 3 club -of bestuursleden.

Artikel 6.2
De commissie controleert de dagelijkse gang van zaken omtrent gedrag van de leden tijdens hun aanwezigheid bij de vereniging. Wanneer leden aanleiding geven en er gegronde redenen zijn om straffen aan leden zal de commissie onderling overleg voeren over de gedragingen, en wanneer hiertoe aanleiding is, besluiten tot het geven van straffen.

Artikel 6.3
De commissie zal ten allen tijde voorafgaand aan het geven van een straf het hoofdbestuur hierover infomeren en het hoofdbestuur zal besluiten tot daadwerkelijk toekenning van de door de commissie gekozen straf.

Artikel 6.4
De commissie normen en waarden valt onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur van de vereniging.

7.      Commissie wedstrijden

Artikel 7.1
De commissie wedstrijden heeft tot doel om de voorbereidende en uitvoerende activiteiten, die verband houden met (club)wedstrijden, invulling te geven. Hieronder vallen MyRCM wedstrijdregistraties, wedstrijdindelingen maken, telsysteem beheren en bedienen.

Artikel 7.2
De commissie wedstrijden valt onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid van de vereniging.

8.      Verplichtingen van de leden

Artikel 8.1
Elk lid dient op de hoogte te zijn van het baanreglement, de statuten en dit huishoudelijk reglement. Deze zijn ten allen tijde beschikbaar via de website van de vereniging.

Artikel 8.2
Elk lid is verplicht om de regels gesteld in het baanreglement, de statuten en het huishoudelijk reglement na te leven.

Artikel 8.3
Bij het niet naleven van de regels gesteld in het baanreglement, de statuten en dit huishoudelijk reglement door een lid, dient het betreffende lid, onmiddellijk gewezen en/of aangesproken te worden op deze niet-naleving door degene die de niet-naleving constateert.

Artikel 8.4
Bij voortduring van deze niet-naleving van de regels gesteld in het baanreglement, de statuten en dit huishoudelijk reglement of negering van de wijzing op deze niet-naleving, dient dit direct aan de commissie normen en waarden kenbaar gemaakt te worden.

Artikel 8.5
Indien de commissie normen en waarden besluit tot het geven van een straf dan wordt dit schriftelijk bekend gemaakt aan het betreffende lid, alsmede via de website. In spoedeisende gevallen volstaat het mondeling mede delen van de besloten straf.

Artikel 8.6
Het betreffende lid kan binnen één maand tegen deze beslissing in beroep gaan bij het hoofdbestuur.

Artikel 8.7
Bij royeren van een lid wordt de contributie niet terug betaald, dit staat ook beschreven in de statuten onder artikel 5 punt 6.

9.      Lidmaatschap

Artikel 9.1
De inschrijving voor het lidmaatschap geschiedt door aanmelding via de website, dan wel schriftelijk door middel van het inschrijfformulier welke op de website gedownload kan worden. Het formulier is tevens verkrijgbaar bij het hoofdbestuur.

Artikel 9.2
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 9.3
Het lidmaatschap gaat in op het moment dat het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend door het hoofdbestuur is ontvangen. Ook is het mogelijk om digitaal aan te melden via de website.

Artikel 9.4
De contributie voor senior leden vanaf 16 jaar is vastgesteld op € 120,00
De contributie voor junior leden tot 16 jaar is vastgesteld op € 60,00
Donateurs kennen een minimum bijdrage van € 20,00
Per 1 januari 2024 is de vrijwilligersbijdrage vervallen.
Nieuwe leden betalen inschrijfkosten, de zijn vastgesteld op € 15,00
De leeftijd wordt bepaald op 1 januari van het verenigingsjaar.
De minimum leeftijd voor junior leden is 10 jaar. Minderjarige leden kunnen alleen lid worden wanneer hun ouder/voogd akkoord gaan met onze statuten, reglementen.

Artikel 9.5
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van het jaar.

Artikel 9.6
Niet-(senior)leden vanaf 16 jaar betalen € 10,00 voor gast rijden per dag.
Niet-(junior)leden tot 16 jaar betalen € 5,00 voor gast rijden per dag.
Donateurs mogen bij een minimale bijdrage van € 20,00 daarvoor totaal 2 keer zelf of een derde persoon laten gastrijden.

Artikel 9.7
Gastrijders dienen zich vooraf te melden bij het dienstdoende lid van het bestuur of een van de commissies.

Artikel 9.8
Voor het beëindigen van het lidmaatschap wordt verwezen naar artikel 6 uit de statuten waarin alle voorwaarden beschreven zijn alsmede de wijze waarop een lidmaatschap beëindigd kan worden.

 

10.      Wijzigingen huishoudelijk reglement

Artikel 10.1
Indien het hoofdbestuur hiertoe aanleiding ziet kan het huishoudelijk reglement onmiddellijk worden gewijzigd. Een dergelijke wijziging behoeft niet in alle gevallen voorgelegd te worden aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 10.2
De wijzigingen worden gemeld middels de nieuwsbrief en middels publicatie op de website.

Artikel 10.3
Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin noch de wet, noch de statuten, noch de reglementen van de vereniging voorzien.

Winkelwagen
Scroll naar boven